معماهای سوره های قرآن مجید

 معمّاهای سوره‌های قرآن مجيد


1- چند سوره با الحمدلله شروع می‌شود؟ (1- حمد2- انعام3- كهف4- سباء5- فاطر)
2- كدام سوره به « مادر قرآن» معروف است؟ (سوره حمد)
3- كدام سوره قرآن تعداد كلماتش برابر با تعداد سوره‌های قرآن است؟ ( سوره تكوير)
4- نام چه تعداد از سوره‌های قرآن يك حرفی است؟ (سوره‌های" ق" و "ص")
5-  سوره‌ای كه همنام يكی از«فروع دين» است چه نام دارد؟ (سوره حج)
6- چند سوره با « انّا » شروع می‌شود؟ (1-فتح2- نوح3- قدر4- كوثر)
7-كدام سوره به «سوره امام حسين(ع)» معروف است؟ (سوره فجر)
8- سوره‌ای كه تعداد آياتش برابر با تعداد «14 معصوم(ع)» می‌باشد چه نام دارد؟ (سوره صف)
9- كدام سوره همنام يكی از شهرهای ايران است؟ (سوره نور)
10- سوره‌هايی كه به«مستحبات» مشهور هستند كدامند؟ (1- حديد2- حشر3- صف4- جمعه5- تغابن6- اعلی)
11- چه تعداد از سوره‌های قرآن مكّی و چه تعداد مدنی هستند؟ (86 سوره مكّی و28 سوره مدنی هستند)
12- كدام يك از سوره های قرآن همنام قبيله پيامبر اكرم(ص) است؟ (سوره قريش)
13- كدام سوره به «قلب قرآن» معروف است؟ (سوره يس)
14- سوره‌ای كه 5 بار كلمه" الله " در آن آمده است چه نام دارد؟ (سوره حج)
15- كدام سوره قرآن است به غير از«،حرف ميم بسم‌ا...،»حرف ميم دیگری درآن به كار نرفته است؟ (سوره كوثر)
16- چه تعداد از سوره‌های قرآن با« اذا » شروع می‌شود؟ (1- واقعه2- منافقون3- تكوير4- انفطار5- انش
17- كدام سوره به« نسبت نامه خداوند» مشهور است؟ (سوره اخلاص)
18- سوره‌هايی كه به عزايم مشهور هستند كدامند؟ (1- سجده2- فصّلت3- نجم4- علق)
19- كدام سوره همنام يكی از دانشمندان است؟ ( لقمان)
20- سوره‌ای كه غير از «بسم‌الله...» تنها يك كسره در آن به كار برده شده است چه نام دارد؟ (سوره توحيد)
21- كدام سوره تعداد آياتش برابر با تعداد ركعات نمازهای يوميّه است؟ (سوره طارق)
22- چه تعداد از سوره‌های قرآن اوّل اسمشان حرف "الف" می‌باشد؟ (14 سوره:1- آل عمران2- احزاب3- اخلاص4- اعراف5- اعلی6- انفال7- انبياء8- انعام9- انشقاق10- احقاف11-اسراءيل12- ابراهيم13- انشراح14- انفطار)
23- چند سوره با«يا ايّهاالنّبی» آغاز می‌شود؟ (1- احزاب2- طلاق3- تحريم )
24- سوره‌هايی راكه حضرت محمّد(ص) فرمودند آن سوره‌ها مرا پير كرند كدامند؟ (1- هود2- واقعه3- مرسلات4- سباء)
25- كدام يك از سوره های قرآن همنام يكی از جنگ‌های پيامبر اكرم( ص) است؟ (سوره احزاب)
26- در كدام سوره ماجرای« هلاكت فرعون و يارانش» بيان شده است؟ (درسوره يونس)
27- چه تعداد از سوره‌های قرآن همنام با يكی از فلزّات است؟ ( سور حديد به معنای آهن)
28- چه تعداد از سوره‌های قرآن سجده واجب دارد؟ (1- سجده2- فصّلت3- نجم4- علق)
29- كدام يك از سوره‌های قرآن همنام يكی از اصول دين است؟ (سوره توحيد)
30-  تعداد كلمات كدام سوره برابر با چهارده معصوم(ع) می‌باشد؟ (سوره العصر)
31- نام چه تعداد از سوره‌های قرآن در اوْل اسمشان حرف «ميم» وجود دارا؟ (15 سوره1- ماءده2- مدّثّر3- منافقون4- مومن5- مطفّفين6- مرسلات7- معارج8- مجادله9- مومنون10- ماعون11- مريم12- محمّد3- ملك14- ممتحنه15- مزّمّل)
32- كدام سوره‌ قرآن به زبان بندگان نازل شده است؟ (سوره حمد)
33- كدام سوره در آغاز آن به دو ميوه سوگند خورده شده است؟ (سوره تين)
34- كدام سوره است كه قرآن مجيد در آن خلاصه شده است؟ ( سوره حمد)
35- كدام سوره قرآن بسم الله...ندارد؟ (سوره توبه)
36- كدام سوره به عروس قرآن معروف است؟ (سوره الرّحمن)
37- سوره‌هايی كه به حامدات معروف هستند چه نام دارند؟ (1- حمد2- كهف3- انعام4- سباء5- فاطر)
38- كدام سوره است كه معادل يك سوّم قرآن است؟ (سوره توحيد)
39-چند يك از سوره‌های قرآن با صيغه قسم شروع میشوند؟ (1- العصر2- عاديات3- تين4- ضحی5- شمس6- بلد7- فجر8- طارق9- بروج10- نازعات11- مرسلات12- قيامت13- نجم 14- طور15- نازعات 16- صافّات17- ن)
40-نام چند يك از سوره‌ها نقطه ندارد؟ (:ص"و"ق")
41-كدام يك از سوره‌های بزرگ قرآن بطور كل يك‌جا نازل شده است؟ (سوره مرسلات)
42- كدام سوره به ناقه صالح معروف است؟ (سوره شمس)
43- سوره‌هايی كه به حواميم معروفند چه نام دارند؟ (1- زخرف2- حم3- مومن4- سجده5- حم‌عسق6- احقاف7- جاثيه8- دخان)
44- چه تعداد از سوره‌های قرآن آياتشان برابر با تعداد معصومين(ع) است؟ ( سوره‌های طلاق و تحريم)
45-كدام يك از سوره‌های قرآن همنام يكی از روزهای هفته است؟ (سوره جمعه)
46- چه تعداد از سوره كوچك قرآن يك‌جا نازل شده است؟ (1- كوثر2- نصر3- لهب4- اخلاص)
47-چند سوره قرْآن با كلمه "قل" آغاز می شود؟ (1- جن2- كافرون3-ا خلاص4- فلق5- ناس)
48-كدام سوره قرآن دو بسم‌الله... دارد؟ (سوره نمل)
49-كدام سوره قرآن 10 نام دارد؟ ( سوره حمد)
51-چه تعداد از سوره‌های قران با حروف مقطّعه شروع می شوند؟ (29 سوره)
51- كدام سوره 2 بار بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده است؟ (سوره حمد، در مدينه و مكّه)
52-كدام سوره با قسم شروع می‌شود و با حمد تمام می‌شود؟ (سوره صافّات)
53- كدام سوره به نام موجود زنده‌ای است كه به چشم ديده نمی‌شود؟ (سوره جن)
54-كدام سوره است كه هم در آيه اوّلش و هم در آيه آخرش كلمه«الله »آمده است؟ (سوره زمر)
55-سوره‌ای را نام ببريد كه نام يكی از ميوه‌هاست؟ (سوره تين)
56-چه تعداد از سوره‌های قرآن تعداد آياتش برابربا تعداد5 تن آل عبا است؟ (1- فلق2- لهب3- فيل4- قدر)
57- كدام‌يك از سوره‌ها با دعا ختم می‌شود؟ (سوره بقره)
58-كدام سوره است كه يك‌دوازدهم قرآن است؟ ( سوره بقره)
59- كدام‌يك از سوره‌های قرآن همنام يكی از كشورها است؟ ( سوره روم)
60-در كدام سوره افراد عيب‌جو مورد انتقاد قرار گرفته‌اند؟ (سوره همزه)
61- كدام سوره قرآن است كه در تمام آياتش كلمه« الله» آمده است؟ ( سوره مجادله)
62-كدام سوره به ريحانه‌القرآن معروف است؟ (سوره يس)
63- كدام سوره قرآن است كه حرف« فاء» در آن نيست؟ ( سوره حمد)
64-در كدام سوره كلمه «الله» چهل بار در آن آمده است؟ (سوره مجادله)
65-كدام سوره همنام با يكی از اعياد اسلامی است؟ ( سوره جمعه)
66-كدام سوره « دو و نيم جزء قرآن» را در خود جا داده است؟ (سوره بقره)
67- در سوره تكوير كلمه «اذا» چند بار تكرار شده است؟ (
68-كدام سوره قرآن اوّلش ستايش، وسطش اخلاص و آخرش نيايش است؟ (سوره حمد)
69-چند سوره با «الر» شروع می‌شود؟ (1- يونس2- يوسف3- ابراهيم4- حجر)
70- كدام سوره است كه آن‌را«سوره حبيب نجّار » نيز می ‌نامند؟ (سوره يس)
71- سوره‌هايی كه به بام« قيامت »هستند كدامند؟ (1- رعد2- قيامه3- نباء4- زلزال5- جاثيه6- تغابن7- حشر)
72-سوره‌هايی كه به نام «معوذ‌تين» معروفند چه نام دارند؟ (1- فلق2- ناس)
73-ر كدام سوره «دو سجده مستحبّی »وجود دارد؟ (سوره حج)
74-دو سوره در قرآن وجود دارد كه اگر هر كدام آن دو را برعكس كنيم باز با همان نام خوانده می‌شوند كدامند؟ (1- ليل2- تبت)
75-كدام سوره قرآن به «المصابيح» معروف است؟ (سوره فصّلت)
76-سوره‌ای كه به «ملائكه »منسوب است، چه نام دارد؟ (سوره فاطر)
77- كدام سوره است كه خداوند از تمام نعمت‌های بهشتی نام برده، امّا به احترام حضرت زهرا(س)حورالعين نام نبرده است؟ ( سوره انسان)
78-نام كدام سوره است كه اگر حرف اوّل آن را بر داريم، نام اوّلين امام شيعيان می‌شود؟ (سوره اعلی)
79-نام كدام سوره است كه اگر نامش را بر عكس كنيم نام نوعی از سبزيجات است؟ (سوره ملك)
80- نام كدام سوره است كه اگر حرف اوّلش را بر داريم نام يكی ديگر از سوره‌های قرآن می‌شود؟ (سوره محمّد)
81-سوره‌هايی كه نام آن‌ها از اوّلين كلمه همان سوره گرفته شده است كدامند؟ (1- تبت2- ليل3- شمس4-عصر5- قارعه6- عبس)
82-نام چند سوره راببريد كه از صفات خداوند متعال باشند؟ (1- فاطر2- نور3- رحمن4- اعلی)
83-نام كدام سوره قرآن است كه اگر حرف اوّلش را برداريم نام يكی از شهرهای عربستان می‌شود؟ (سوره سجده،كه می‌شئد جدّه)
84-چند سوره باكلمه« الم »آغاز می‌شوند؟ (1- انشراح2- فيل)
85- کدام سوره به «السبع‌المثانی» نيز معروف است؟ (سوره حمد)
86-به كدام سوره «العقود » نيز گفته می‌شود؟ (سوره مائده)
87-به كدام سوره، سوره«موسی و هارون» هم می‌گويند؟ (سوره قصص)
88-كدام سوره به« فسطاط ‌القرآن» معروف است؟ (سوره بقره)
89-چند سوره با« تبارك‌الّذين» آغاز می‌شوند؟ (1- فرقان2- ملك)
90- سوره‌هايی كه با « يا ايّهاالّذين آمنوا» آغاز می‌شوند را نام ببريد؟ (1- ممتحنه2-حجرات3- مائده)
91- يكی از نام‌های ديگر اين سوره «المضاجع» می‌باشد ، اين سوره چه نام دارد؟ ( سوره سجده)
92- سوره‌هايی كه با اين آيه «سبّح باسم ربّك‌العظيم» ختم می‌شوند كدامند؟ (1- حاقّه2- واقعه)
93- سوره‌های مدنی طی چند سال نازل شده‌اند؟ (طی10سال)
94-در كدام سوره قرآن داستان «فضيل‌بن عياض» بيان شده است؟ (آيه 17 سوره حديد)
95-چند سوره با كلمه «هل» شروع می‌شوند؟ (1- دهر2- غاشيه)
96-- سوره‌هايی كه به «طواسين» معروفند كدامند؟ (1- شعراء 2- نمل3- قصص)
97-سوره‌هايی كه به«زهروان»معروفند چه نام دارند؟ (1- بقره2- آل عمران)
98- سوره‌های مكّی طی چند سال نازل شده‌اند؟ (13 سال)
99-سوره‌هايی كه به «عتاق» معروفند كدامند؟ (1- اسری2- كهف3- مريم4- طه5- انبياء)
100-چه تعداد از سوره‌های قرآن با كلمه «قد» شروع می‌شوند؟ (1- مجادله2- مومنون)
101-سوره‌ای كه در باره روزگار است چه نام دارد؟ (سوره دهر)
102- كدام سوره منسوب به اوّلين پيشوای شيعيان «امام علی(ع)» است؟ (سوره عاديات)
103- سوره‌هايی را كه به نام زمان‌هايی از شب و روز هستند كدامند؟ (1- فلق2- صبح3- ليل4- شب5- فجر6- سپيده‌دم)
104- كدام سوره به «بنی‌اسرائيل» منسوب است؟ (سوره اسرا)
105-چه تعداد از سوره‌های قرآن در جزء «30» قرار دارند؟ (37 سوره قرآن در جزء 30 قرار دارند)
106-سوره هايی كه توصيه می‌شود در نماز جمعه خوانده شوند چه نام دارند؟ (1- منافقون2- جمعه)
107-سوره‌ای كه تمام آياتش به حرف «د » ختم می‌شوندكدام است؟ (سوره اخلاص)
108-نام ديگر كدام سوره قرآن «النّساء‌القصری» يعنی نساء كوتاه می‌باشد؟ (سوره طلاق)
109-كدام سوره در شآ‌ن «اهل بيت(ع)» نازل شده است؟ (سوره دهر)
110-كدام سوره قرآن است كه تمام آياتش با حرف« ر» ختم می‌شود؟ (سوره كوثر)
111- در كدام سوره قرآن راجع به «آفرينش انسان» سخن به ميان آورده است؟ (آيه 26 سوره حجر)
112-در كدام سوره به « اوّلين قبله مسلمين بيت‌المقدس» اشاره شده است؟ (سوره اسرا)
113-نام كدام‌يك از سوره‌های قرآن است كه اگر آن‌را بر عكس كنيم يكی از واجبات نماز می‌شود؟ (سوره تين)
114-در كدام سوره قرآن نام «5 نوع عذاب الهی» در يك خط آمده است؟ (سوره اعراف آيه133)
115-كدام سوره قرآن « سوره اخلاق و ادب » است ؟ (سوره حجرات)
116-در كدام سوره «حكم اسيران جنگی» بيان شده است؟ (در سوره نساء)
117- در كدام سوره خداوند به پيامبر(ص)  دستور قرائت و تلاوت قرآن را می‌دهد؟ (در سوره علق)
118-چند سوره با « طسم » شروع می‌شوند؟ (1- قصص2- شعراء)
119- نام كدام سوره‌ها از«دو حرف» تشكيل شده‌اند؟ (1- حج2- طه3- يس4- صف5- جن6- عمّ)
120-الدّين) نام ديگر كدام‌يك ازسوره‌های قرآن است؟ (سوره ماعون)
121-  در كدام سوره به « قوانين مربوط به ازدواج » اشاره شده است؟ (در سوره نساء)
122-  نام كدام سوره است كه اگر آن‌را بر عكس كنيم « نام يك پرنده » می‌شود؟ (سوره روم)
123-  در كدام سوره قرآن به مطالعه « در اسرار آفرينش » سفارش شده است؟ ( سوره حجر)
124- چند سوره در قرآن با تسبيح آغاز می‌شود؟ (1- اسری2- اعلی3- جمعه4- تغابن5- صف6- حديد7- حشر)
125- داستان« گوساله پرستی بنی اسرائيل» در كدام سوره بيان شده است؟ (سوره طه)
126-قانون ارث » در كدام سوره قرآن بيان شده است؟ (در سوره نساء)
127-نام كدام سوره است كه اگر حرف اوّلش را برداريم يكی از نام‌های پسران می‌شود؟ (سوره توحيد)
128- در كدام سوره به « داستان شب تاريخی هجرت پيامبر(ص) از مكّه به مدينه اشاره شده است؟ (سوره انفال)
129-  چند سوره باكلمه « ويل» شروع می‌شود؟ (1- مطفّفين2- همزه)
130-  در كدام سوره قرآن «بيست و هفت صفت از صفات الهی» ذكر شده است؟ (سوره حديد)
131-در كدام سوره « سرگذشت آدم(ع) و حوّا در بهشت و هبوط آنان» بيان شده؟ (سوره طه)
132-در كدام سوره به موضوع « اطاعت از رهبری» اشاره شده است؟ (سوره نساء)
133- الانسان و الابرار نام‌های كدام سوره هستند؟ ( 1- سوره دهر2-
134- سوره‌ای كه تمام آياتش با « حرف،سين » ختم شود كدام است؟ ( سوره ناس)
135- الغافر به كدام سوره گفته می‌شود؟ (سوره مومن)
136- كدام سوره‌ها  با حرف « الم » شروع می‌شوند؟ (1- بقره2- عنكبوت3- آل عمران4- روم 5- لقمان6- سجده)
137-به كدام سوره « تبارك » نيز گفته می‌شود؟ (سوره ملك)
138-در كدام سوره راجع به « داستان جنگ بدر» اشاره شده است؟ (سوره انفال)
139-نام كدام سوره است كه اگر حرف اوّلش را بر داريم «نام يكی از فلزّات » می‌شود؟ (سوره شمس)
140-چه تعداد از سوره‌ها‍ی قرآن با كلمه « يا ايّهاالنّاس» شروع می‌شوند؟ (1- نساء2- حج)
141-القتال » به كدام سوره اطلاق می‌شود؟ (سوره محمّد)
142- در كدام سوره به «داستان قارون» اشاره شده است؟ (سوره قصص)
143- نام‌های ديگر« سوره توبه » كدامند؟ (1- العذاب2- الفاضحه3- البحوث4- الجافره5- برائه)
144- در كدام سوره قرآن خداوند متعال به پيامبر(ص) دستور داد‌نداز شرّ وسوسه‌گران به خدا پناه ببرد؟ (سور ناس)
145- سوره « الشرعيّه » نام ديگر كدام سوره است؟ (سوره جاثيه)
146- نام كدام سوره است كه اگر آن را بر عكس بخوانيم به معنای«قدرت و توان» می‌شود؟ (سوره قمر)
147- سوره‌ای كه تمام آياتش با « ی » ختم می‌شود چه نام دارد؟ (سوره ليل)
148-در كدام سوره قران به موضوع « سجده كردن فرشتگان به آدم(ع) » اشاره شده است ؟ (سوره ص)
149- اقترب‌السّاعه » نام ديگر كدام سوره است؟ (سوره قمر)
150- چه تعداد از سوره‌های قرآن با « حم » شروع می شوند؟ (1- مومن2- فصّلت3- زخرف4- دخان5- جاثيه6- احقاف)
151-نام كدام سوره است كه اگر از آن طرف بخوانيم به معنای« راز » می‌شود؟ (سوره زمر)
152-الباسقات » نام ديگر كدام سوره است؟ (سوره ق)
153-چند سوره با كلمه « اقترب » شروع می‌شود؟ (1- قمر2- انبياء)

تازه های سایت

تماس با ما

آدرس: اصفهان- خیابان کاشانی- روبروی خیابان طالقانی-( چهارسوق)- ابتدای کوچه روضاتیان کد پستی: ۸۱۸۳۹۷۵۴۵۳

footer01year name96

تلفن گویا : ۱۵۰۱ و ۳۲۳۶۰۰۰۹ - پست الکترونیک: 

t logo  کانال تلگرام اتحادیه:   https://telegram.me/isfquranyanchannel

شماره حساب بانک ملی : ۰۱۰۹۳۵۱۶۵۸۰۰۶

 

 

 

 

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...